Regulamin Konkursu Hi! Coffeedesk

KONKURSY COFFEEDESK.PL
REGULAMIN KONKURSU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wielki Konkurs Hi!Coffeedesk” („Konkurs”) i fundatorem nagród jest właściciel marki Coffeedesk.pl, czyli ALL GOOD S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (adres: ul. Mazowiecka 24I/U9, 78-100 Kołobrzeg; rejestracja: Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 773117; NIP: 6711812675; kapitał zakładowy: PLN 278 199,40 w pełni wniesiony; „Organizator”).
2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) zostanie opublikowany w dniu 12/10/2021 na stronie internetowej www.coffeedesk.pl (stopka Strony) i pozostanie tam do dnia 03/11/2021 w formie umożliwiającej jego przeglądanie, utrwalenie i wydruk.
3. Konkurs stanowi przyrzeczenie, o którym mowa w art. 921 ustawy – Kodeks cywilny, o treści określonej w Regulaminie. O nagrody w Konkursie można ubiegać od godziny 08:00 dnia 12/10/2021 do godziny 23:59 dnia 31/10/2021 (do końca dnia w niedzielę), czasu CEST („Okres Konkursowy”).
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook, Instagram, Twitter lub YouTube ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, czy YouTube. Uczestnik zwalnia Facebook, Instagram, Twitter i YouTube z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
2. Konkurs skierowany jest do Subskrybentów kawowej subskrypcji Hi!Coffeedesk, tj. osób posiadających w czasie trwania Konkursu taki status, zgodnie z Regulaminem Subskrypcji dostępnym pod adresem https://hi.coffeedesk.pl/regulamin.
3. Osoba, o której mowa w ust. 2 powyżej, staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”), jeśli w Okresie Konkursowym- zgodnie z § 3 Regulaminu- wykona i wyśle Organizatorowi zdjęcie odzwierciedlające, w jaki sposób kawowa subskrypcja Hi!Coffeedesk pasuje do niego (tj. do Uczestnika konkursu), oznaczone kreatywnym i pasującym hasztagiem.
4. Przedstawienie powyższej pracy konkursowej („Praca Konkursowa”) jest jednoznaczne z zapewnieniem przez Uczestnika, że stanowi ona w całości rezultat jego samodzielnej aktywności i, o ile dotyczy, nie zawiera żadnych wad prawnych (np., że nie stanowi plagiatu).
5. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Uczestnikami nie mogą być członkowie personelu Organizatora.

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

1.  Konkurs zostanie przeprowadzony w ten sposób, że jego Uczestnicy wyślą w Okresie Konkursu Pracę Konkursową na adres e-mail [email protected]
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
3. Dla uniknięcia wątpliwości, Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem lub których wykorzystanie przez Organizatora w działalności marketingowej lub innej wiązałoby się z koniecznością uzyskania licencji lub zezwolenia albo byłoby inaczej ograniczone przez przepisy obowiązującego prawa.
4. Jeśli Praca Konkursowa spełnia definicję utworu (w rozumieniu przepisów o prawie autorskim), wówczas z chwilą jej wysłania zgodnie z ust. 1, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z tejże Pracy oraz jej opracowań, w tym jej zwielokrotniania i rozpowszechniania na wszystkich znanych wtedy polach eksploatacji, w szczególności opublikowania w mediach społecznościowych, na profilach prowadzonych przez Organizatora, w tym na profilu Facebook, Instagram oraz YT. Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na niewykonywanie przez Organizatora osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Przedstawiciele Organizatora („Komisja Konkursowa”) wyłonią 3 laureatów, biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny Pracy Konkursowej, mianowicie:  kreatywność zdjęcia, pomysłowość i kreatywność wymyślonego hasztagu, spójność hasztagu ze zdjęciem.
2. W przypadku gdy Komisja Konkursowa stwierdzi, że żadna z Prac Konkursowych nie spełnia kryteriów oceny, Konkurs rozstrzyga się negatywnie, a w konsekwencji nie dochodzi do wyłonienia laureata.
3. O rozstrzygnięciu Konkursu Organizator zawiadomi mailowo. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne – nie przysługuje od niego odwołanie do Organizatora lub jakiekolwiek osoby trzeciej; rozstrzygnięcie to nie może być przedmiotem reklamacji, o której mowa w § 6 Regulaminu. Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania wyników konkursu na profilu Coffeedesk na portalu społecznościowym Facebook.

§ 5. NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są: Comandante Młynek C40 MK4 Nitro Blade Black – za zajęcie pierwszego miejsca, Fellow Stagg Kettle EKG 0.9 L Czajnik Elektryczny Biały Mat- za zajęcie drugiego miejsca oraz Fellow Stagg Kettle - Czajnik - Czarny Mat- za zajęcie trzeciego miejsca („Nagrody rzeczowe”).
2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają kod rabatowy, ważny do dnia 30/11/2021 uprawniający do rabatu w wysokości 20 zł, przy dokonywaniu zakupów na minimalną kwotę 50 zł do wykorzystania w sklepie internetowym CoffeeDesk, dostępnym pod adresem https://www.coffeedesk.pl („Voucher”).
3. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w następujący sposób: wysłane przez Organizatora na adres podany przez zwycięzcę, zaś Vouchery- drogą mailową. Z chwilą wręczenia nagród Organizator nabywa prawo własności Pracy Konkursowej zgłoszonej przez laureata. Jeśli Praca Konkursowa spełnia definicję utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim, wówczas Organizator, z tą samą chwilą, nabywa również pełnię majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej na wszystkich znanych wtedy polach eksploatacji, w tym do tworzenia, zwielokrotniania i rozpowszechniania Pracy Konkursowej i jej opracowań, a także do wyłącznego zezwalania na taką eksploatację oraz do rozporządzania i pobierania wynagrodzenia z tytułu praw do Pracy Konkursowej, bez jakichkolwiek ograniczeń. Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na niewykonywanie przez Organizatora osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej.
4. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw technicznych lub organizacyjnych związanych z Konkursem należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora (i) pisemnie na adres: Coffeedesk.pl, ul. Sienkiewicza 12, 78-100 Kołobrzeg (z dopiskiem: „Wielki Konkurs Hi!Coffeedesk”) lub elektronicznie na adres: [email protected]
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy; będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureata i wydania mu nagrody, a także rozliczenia podatkowego, obsługi reklamacji i ochrony przed roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału lub też otrzymania nagrody w Konkursie.
2. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty dostarczające Organizatorowi usługi technologiczne, księgowo-rachunkowe oraz doradztwa prawnego lub podatkowego.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych. W zakresie wyznaczonym przez przepisy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. W kwestii przetwarzania danych można się z nim skontaktować pod tym adresem: [email protected] Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, że doszło do ich naruszenia, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z okoliczności, nad którymi Organizator nie ma kontroli.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.