Darmowa dostawa od 199 zł
Błyskawiczna wysyłka
365 dni na zwrot

Regulamin zakupów - obowiązuje od 01.01.2023 r.


Regulamin sklepu CoffeeDesk.pl obowiązujący do 27.04.2022 r.
Regulamin sklepu CoffeeDesk.pl obowiązujący do 31.12.2022 r.
Regulamin sklepu CoffeeDesk.pl obowiązujący od 01.01.2023 r.

WSTĘPEM
Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. Ilekroć w Regulaminie pojawiają się pojęcia pisane wielką literą, należy je rozumieć w sposób określony w klauzuli 2 [Definicje].


1. SPIS TREŚCI


1.1. DEFINICJE - klauzula 2;
1.2. REJESTRACJA – klauzula 3;
1.3. ZAMÓWIENIA – klauzula 4;
1.4. PŁATNOŚCI – klauzula 5;
1.5. DOSTAWA – klauzula 6;
1.6. REKLAMACJE – klauzula 7;
1.7. PRAWO ODSTĄPIENIA – klauzula 8;
1.8. USŁUGI DODATKOWE – klauzula 9;
1.9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NADUŻYCIA – klauzula 10;
1.10. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO– klauzula 11;
1.11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE – klauzula 12;

2. DEFINICJE

2.1. Biuro Sprzedawcy to miejsce przeznaczone do obsługi zwrotów i reklamacji, pod adresem: budynek HAPINI, ul. Sienkiewicza 12, 78-100 Kołobrzeg, e-mail: [email protected], telefon: 730 882 525.

2.2. Dni Robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.3. Dostawca to podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie wydania (dostawy) Towarów, w tym zwłaszcza:

2.3.1. firma kurierska;
2.3.2. Paczkomat® InPost 24/7 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (INPOST)

2.4. Klient to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, na której rzecz – zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa – mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży. Osoba fizyczna może być Klientem, jeżeli: (i) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub (ii) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub (iii) jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

2.5. Kodeks Cywilny to ustawa o tym tytule z dnia 23 kwietnia 1964 roku w jej najbardziej aktualnym brzmieniu.

2.6. Konsument to (i) osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub (ii) osoba fizyczna prowadząca zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2.7. Konto Klienta to indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

2.8. Koszyk to funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są Towary wybrane przez Klienta do zakupu, umożliwiająca Klientowi wprowadzenie i modyfikację danych dotyczących zamówienia, a w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności itp.

2.9. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.10. Regulamin to niniejszy regulamin.

2.11. Sklep Internetowy to punkt prowadzenia handlu elektronicznego przez Sprzedawcę, w domenie internetowej www.coffeedesk.pl.

2.12. Sklep Stacjonarny to każde miejsce przeznaczone do dokonywania odbiorów osobistych, zamieszczone na aktualizowanej liście dostępnej pod adresem WWW: www.coffeedesk.pl/obsluga-klienta/dostawa-i-platnosci/.

2.13. Sprzedawca to ALL GOOD S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100), ul. Mazowiecka 24I/U9, NIP: 6711812675, REGON: 321281341, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773117, o kapitale zakładowym w wysokości PLN 285 515,80 (w pełni wpłaconym), e-mail: [email protected], telefon: 730 882 525.

2.14. Towar to produkt wystawiony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

2.15. Trwały Nośnik to materiał lub narzędzie pozwalające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywać informacje w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą; Trwały Nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

2.16. Umowa Sprzedaży to umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

3. REJESTRACJA

3.1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient powinien dokonać rejestracji. Usługa prowadzenia Konta Klienta jest nieodpłatna i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu, umożliwiającego Klientowi: (i) modyfikację danych, które podał podczas rejestracji; (ii) śledzenie stanu realizacji zamówień; oraz (iii) wgląd w historię zamówień już zrealizowanych.

3.2. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu Internetowego.

3.3. Klient może dokonać rejestracji:

3.3.1. wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym; podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło (ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta służących zabezpieczeniu dostępu do Konta Klienta) – login stanowi adres email Klienta;

3.3.2. za pośrednictwem swojego konta użytkownika serwisu społecznościowego FACEBOOK, co następuje poprzez przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową serwisu społecznościowego FACEBOOK, gdzie Klient proszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika (autoryzacja); po dokonaniu autoryzacji Klient zostaje przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika w serwisie społecznościowym FACEBOOK – dane autoryzacyjne w tym serwisie nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę.

3.4. W trakcie rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.

3.5. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji dokonanej przez Klienta zawarta zostaje między nimi nieodpłatna umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta, a w konsekwencji Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i korzystania z jego funkcji.

3.6. Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie – usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.

4. ZAMÓWIENIA

4.1. Informacje zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do złożenia takiej oferty.

4.2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.3. Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, lub także usługę pakowania na prezent, i dodaje go do Koszyka, korzystając z odpowiedniego przycisku (“dodaj do Koszyka” albo o równoważnym sensie). Klient po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając odpowiedni przycisk wskazujący na obowiązek zapłaty (“zamawiam z obowiązkiem zapłaty” albo o równoważnym sensie).

4.4. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany – w szczególności – o głównych cechach Towaru, danych identyfikujących Sprzedawcę, łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę (transport, dostarczenie, usługi pocztowe), a także – w przypadku Konsumenta – prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

4.5. Zamówienie złożone Sprzedawcy stanowi ofertę – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – zawarcia Umowy Sprzedaży, złożoną przez Klienta.

4.6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email potwierdzenie jego złożenia oraz szczegóły zamówienia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

4.7. Dla uniknięcia wątpliwości, gdy Klient wybrał formę płatności, o której mowa w pkt. 5.2.5 Regulaminu (płatność gotówką za pobraniem), Umowa Sprzedaży zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym – niewykonanie odbioru lub zapłaty ceny przed zwrotnym odesłaniem Towaru przez Dostawcę powoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży.

4.8. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym Nośniku, na adres email lub fizyczny Klienta.

5. PŁATNOŚCI

5.1. Ceny zamieszczone przy danym Towarze w Sklepie Internetowym stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży; o tych innych kosztach Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

5.2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

5.2.1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;

5.2.2. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym – w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Sklepie Stacjonarnym, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;

5.2.3. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PAYU – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PAYU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności;

5.2.4. kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PAYU, z opcją odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PAYU o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś Towar wydany w Sklepie Stacjonarnym;

5.2.5. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu dostawy – w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

5.3. Klient powinien dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych (termin ściśle określony, w rozumieniu i ze skutkami określonymi w art. 492 Kodeksu Cywilnego), jeżeli wybrał formę przedpłaty. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego.

6. DOSTAWA

6.1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.

6.2. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia.

6.3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru INPOST jako Dostawcy, adresem dostawy będzie adres Paczkomat® InPost 24/7 wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

6.4. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres email Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

6.5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.

6.6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Sklepie Stacjonarnym, w dniach i godzinach otwarcia wskazanych w Sklepie Internetowym, po wcześniejszym powiadomieniu przez Sprzedawcę, że Towar jest już gotowy do odbioru.

6.7. Faktura dotycząca Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży (lub także usługi pakowania na prezent) jest przesyłana w formie elektronicznej na adres email Klienta. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca. Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

6.8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.

6.9. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy. Postanowienie zdania poprzedzającego nie ma zastosowania do przypadku, o którym mowa w pkt. 4.7 Regulaminu.

7. REKLAMACJE

7.1. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. 

7.2. Towar jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeśli:

7.2.1. zgodne z Umową Sprzedaży pozostają w szczególności jego: (i) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność; oraz (ii) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował
7.2.2. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
7.2.3. występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;
7.2.4. jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
7.2.5. jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży, i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

7.3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeśli

7.3.1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
7.3.2.niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę. 

7.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży: 

7.4.1.w zakresie zapewnień, o których mowa w pkt. 7.2.3 Regulaminu, jeśli Sprzedawca wykaże, że: (i) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć; (ii) przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób; (iii) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży; 
7.4.2. w zakresie, o którym mowa w pkt 7.2.2- 7.2.5 Regulaminu, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży (określonych w pkt. 7.2.2- 7.2.5 Regulaminu), oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru. 

7.5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może: 

7.5.1.żądać jego naprawy bądź wymiany;
7.5.2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy czym Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny.

7.6. Naprawa lub wymiana Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży powinny nastąpić: (i) w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży; (ii) bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; (iii) na koszt Sprzedawcy; oraz (iv) po uprzednim udostępnieniu Towaru przez Klienta. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony. 

7.7. Jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, to Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany. 

7.8. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży. W takim przypadku Klient może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 

7.9. Klient złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
7.9.1. zachodzi przypadek, o którym mowa w pkt. 7.8 Regulaminu;
7.9.2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z pkt. 7.6 Regulaminu;
7.9.3. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;
7.9.4. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy bądź wymiany Towaru;
7.9.5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

7.10. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży. 

7.11. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. 

7.12. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży. 

7.13. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

7.14. Wszelkie reklamacje Klient może kierować pisemnie na adres Biura Sprzedawcy lub elektronicznie na adres email: [email protected]

7.15. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i przekaże Klientowi odpowiedź na Trwałym Nośniku. 

7.16. Sprzedawca nie udziela gwarancji (nie jest gwarantem). Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana w Sklepie Internetowym.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA

8.1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 365 dni od dnia jej zawarcia, bez uszczerbku dla ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w tym umowy o świadczenie usług), które może być wykonane, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia:

8.1.1. objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca;
8.1.2. objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, partii lub części – w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;
8.1.3. objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów – w przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony;
8.1.4. dnia zawarcia umowy – dla umów innych niż Umowa Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na Trwałym Nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu złożonego drogą elektroniczną.

8.2. Konsument może wykonać prawo do odstąpienia, składając Sprzedawcy oświadczenie takiej woli. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo:

8.2.1. pisemnie na adres Sklepu Stacjonarnego lub elektronicznie na adres [email protected], np. na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym w zakładce pod tytułem "Formularz odstąpienia";
8.2.2. za pośrednictwem formularza udostępnionego za pośrednictwem poczty elektronicznej przy składaniu zamówienia. 

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. 

8.4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8.6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

8.7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Biura Sprzedawcy. 

8.8. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument posiadający Konto Klienta, po zalogowaniu się na to konto, w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, może skorzystać z opcji darmowego przesłania Towaru, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Paczkomat® InPost 24/7, do Biura Sprzedawcy. Wówczas bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, o których mowa powyżej, ponosi Sprzedawca. Skorzystanie z tej opcji przez Konsumenta jest dobrowolne. Szczegółowe zasady dostępne są pod adresem: www.coffeedesk.pl/obsluga-klienta/zwroty

8.9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy w Sklepie Internetowym. 

8.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

8.11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

8.12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w szczególności, gdy Towarem jest rzecz:

8.12.1. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
8.12.2. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. USŁUGI DODATKOWE

9.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, następujące usługi nieodpłatne związane ze Sklepem Internetowym:

9.1.1. Konto Klienta;

9.1.2. Chat;

9.1.3. Powiadom o dostępności;

9.1.4. Zamieszczanie opinii.

9.2. Usługa Chat umożliwia rozmowę z konsultantem Sprzedawcy oraz pozostawienie adresu email w celu uzyskania kontaktu zwrotnego. Rezygnacja z usługi Chat możliwa jest w każdej chwili poprzez zaprzestanie korzystania z niej.

9.3. Usługa Powiadom o dostępności polega na przesłaniu przez Sprzedawcę na adres email wskazany przez Klienta jednorazowego powiadomienia o tym, że poszukiwany przez Klienta Towar jest już dostępny w Sklepie Internetowym. Usługę zamawia się poprzez odpowiedni formularz umieszczony w Sklepie Internetowym.

9.4. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom publikacji w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących w szczególności przebiegu czynności związanych z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży, jak również wystawienia opinii o nabytym Towarze.

9.5. Sprzedawca umożliwia wystawienie opinii jedynie tym Klientom, którzy wcześniej dokonali zakupu Towarów w Sklepie Internetowym. W tym celu, Sprzedawca po zawarciu Umowy Sprzedaży wysyła do Klienta drogą e-mailową indywidualny link. Klient może zamieścić opinie jedynie po kliknięciu w taki link, tj. Klient nie ma możliwości samodzielnej publikacji opinii w Sklepie Internetowym opinii, z pominięciem otrzymanego linku.

9.6. Klient powinien formułować swoje opinie w sposób odzwierciedlający rzeczywistą ocenę danego Towaru, w szczególności wskazując na jego zalety lub wady. Opinie powinny dotyczyć jedynie Towarów rzeczywiście zakupionych w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za treść opinii.

9.7. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów opinii, które mogłyby w szczególności: (i) naruszyć dobra osobiste osób trzecich, w tym mieć charakter obraźliwy, poniżający lub naruszać dobre obyczaje; (ii) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej; (iii) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd; lub (iv) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje lub przepisy obowiązującego prawa.

9.8. Jeśli Klient lub inna osoba uzna, że opinia publikowana w Sklepie Internetowym narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia treści zamieszczanych przez Klientów, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których uzyskał wiarygodną informację, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do treści. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

9.9. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na braku skorzystania z możliwości zamieszczania treści przez Klienta w Sklepie Internetowym.

9.10. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia do korzystania z takiej usługi oraz akceptacji warunków Regulaminu.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NADUŻYCIA

10.1. Sprzedawca może zablokować dostęp do Konta Klienta i usług nieodpłatnych w przypadku:

10.1.1. działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
10.1.2. działania przez Klienta na szkodę innych Klientów;
10.1.3. naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu;
10.1.4. gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń lub innymi działaniami hakerskimi.

10.2. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do usunięcia przyczyny zablokowania dostępu. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

11. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

11.1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie do utworów, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, uprawnienia do jego domeny internetowej należą do Sprzedawcy.

11.2. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

11.3. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta email.

11.4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

11.5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym Umowy Sprzedaży. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.

12.2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu Internetowego.

12.3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

12.4. Sprzedawca informuje Konsumentów o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

12.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Nowy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W zakresie usług przewidujących zobowiązanie ciągłe, takich jak usługa prowadzenia Konta Klienta, zmiana Regulaminu może nastąpić w przypadku:

12.5.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mającej wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;
12.5.2. wydania orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
12.5.3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego;
12.5.4. zapobiegania naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom;
12.5.5. usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
12.5.6. zmiany technologicznej w procesach w Sklepie Internetowym, w szczególności w procesie zakładania Konta Klienta lub zakupowym;
12.5.7. zmiany w zakresie nazw, adresów lub innych danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu –

– o zmianie Klient zostanie poinformowany niezwłocznie na adres email znany Sprzedawcy; jeśli Klient nie wypowie umowy o świadczenie usług ciągłych w terminie 14 dni, wiążą go odpowiednie postanowienia nowego Regulaminu.

12.6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

12.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.