Darmowa dostawa od 199 zł
Błyskawiczna wysyłka
365 dni na zwrot

Regulamin Newslettera

§1. WSTĘPEM

1.1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Subskrybenta z usługi Newsletter.

1.2. Treści oraz elementy graficzne i inne Newslettery stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Subskrybent – przez sam fakt zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie usług Newsletter – nie nabywa praw ani nie jest mu udzielana żadna licencja do przedmiotów własności intelektualnej zawartych w Newsletterze.

1.3. Korzystanie z usługi Newsletter jest dla każdego bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Subskrybent jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów.

1.4. Usługodawca może w każdym czasie zakończyć świadczenie usługi Newsletter, zmienić jego tematykę lub częstotliwość ukazywania się.

1.5. Newsletter przesyłany jest z częstotliwością ustaloną przez Usługodawcę.

§2. DEFINICJE

2.1. Regulamin to niniejszy regulamin.

2.2. Usługodawca to ALL GOOD S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (adres: ul. Mazowiecka 24I/U9, 78-100 Kołobrzeg; rejestracja: Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773117; NIP: 6711812675; kapitał zakładowy: PLN 278 199,40, w pełni wpłacony).

2.3. Subskrybent to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi Newsletter na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Subskrybentem, jeżeli: (a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub (b) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub (c) jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

2.4. Serwis Internetowy to grupa powiązanych ze sobą stron internetowych i innych dokumentów udostępnianych przez Usługodawcę z adresu domenowego www.coffeedesk.pl za pośrednictwem usługi WWW.

2.5. Formularz to strona internetowa w Serwisie Internetowym umożliwiająca Subskrybentowi zamówienie usługi Newsletter.

2.6. Narzędzia Internetowe to oprogramowanie i Formularz, udostępniane Subskrybentowi w Serwisie Internetowym w celu zamówienia i korzystania z usługi Newsletter, a także Linki Dezaktywacyjne, udostępniane Subskrybentowi w celu rezygnacji z otrzymywania usługi Newsletter.

2.7. Link Dezaktywacyjny to odsyłacz do Serwisu Internetowego, otrzymany przez Subskrybenta w treści wiadomości elektronicznej skierowanej na udostępniony Usługodawcy przez Subskrybenta adres email, umożliwiający rezygnację z korzystania z usługi Newsletter przez Subskrybenta poprzez uaktywnienie tego odsyłacza.

2.8. Newsletter to zbiór informacji przesyłanych przez Usługodawcę na udostępniony mu przez Subskrybenta adres email, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy lub innych osób, w szczególności informacje handlowe.

§3. WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

3.1. Zamówienie i rezygnacja z otrzymywania usługi Newsletter następuje za pomocą Narzędzi Internetowych.

3.2. W celu zamówienia i korzystania z usługi Newsletter Subskrybent powinien wypełnić Formularz zamówienia usługi Newsletter i przesłać do Usługodawcy ten formularz poprzez kliknięcie pola zapisu, znajdującego się w ramach Formularza.

3.3. Potwierdzenie zamówienia usługi Newsletter przez Subskrybenta w sposób określony w postanowieniach Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że:

3.3.1 dane udostępnione w Formularzu dotyczą Subskrybenta i są zgodne z prawdą;

3.3.2 zapoznał się z Polityką Prywatności Usługodawcy - Polityka Prywatności.

3.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Subskrybenta w celu ustalenia, czy dane te dotyczą Subskrybenta i są zgodne z prawdą.

3.5. Udostępnienie Usługodawcy adresu email jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z usługi Newsletter.

3.6. Udostępniony Usługodawcy adres email Subskrybenta będzie przetwarzany przez Usługodawcę w celu świadczenia usługi Newsletter na rzecz Subskrybenta. Za zgodą Subskrybenta, jego adres email może zostać przekazany osobom trzecim w celu marketingu bezpośredniego ich towarów lub usług. Subskrybent może wycofać zgodę w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.7. Administratorem danych osobowych Subskrybenta jest Usługodawca.

§4. STATUS SUBSKRYBENTA

4.1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z usługi Newsletter było możliwe dla Subskrybentów posiadających ostatnie wersje popularnych przeglądarek internetowych, aktualne systemy operacyjne, sprawne programy obsługujące pocztę elektroniczną, i takie rodzaje komputerów oraz typy połączeń internetowych, które umożliwiają korzystanie z Internetu (minimalne wymagania techniczne). Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z usługi Newsletter. Ponadto oprogramowanie Serwisu Internetowego i Narzędzia Internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Subskrybenta (nie blokowanie treści graficznych Newsletteru). 

4.2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz z funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług określonych w Regulaminie, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Subskrybent, zostały podane w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnej w Serwisie Internetowym. 

4.3. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Subskrybentem na czas nieoznaczony.

4.4. Subskrybent może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług określonych w Regulaminie.

Subskrybent nieposiadający zdolności do czynności prawnych prawo to wykonuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Rezygnacja z usług określonych w Regulaminie następuje za pomocą Linku Dezaktywacyjnego otrzymanego w treści wiadomości elektronicznej wysłanej do Subskrybenta przez Usługodawcę, w tym w każdym Newsletterze.

4.5.Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Subskrybent ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Subskrybent, akceptując treść Regulaminu, zobowiązuje się, że nie naruszy powyższego zakazu.

§5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA USŁUGODAWCY

5.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności:

5.1.1 za przerwy lub zakłócenia w dostępności usług określonych w Regulaminie, spowodowane: (a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania; lub (b) przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich);

5.1.2. za treści pochodzące od innych osób niż Usługodawca, w szczególności za treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe tych osób;

5.1.3. za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;

5.1.4. za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);

5.1.5. za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Subskrybenta, w szczególności za korzystanie przez niego z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

5.2. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Subskrybentowi umowy o świadczenie usługi Newsletter z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia w związku z zamknięciem Serwisu Internetowego lub zakończeniem świadczenia usługi Newsletter.

5.3. Usługodawca może odmówić świadczenia usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

5.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

5.4.1. rozbudowy lub zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług określonych w Regulaminie;

5.4.2. zmiany szaty graficznej lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usług określonych w Regulaminie;

5.4.3. rozbudowy lub zmian form i zakresu korzystania z usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego informowania o tym Subskrybentów.

5.5. W przypadku naruszenia przez Subskrybenta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie. Usługodawca zawiadomi Subskrybenta za pośrednictwem wiadomości email o zamiarze zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie. Jednocześnie w zawiadomieniu Usługodawca wezwie Subskrybenta do zaprzestania i usunięcia skutków naruszeń lub udzielenia stosownych wyjaśnień w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 (trzy) dni. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu lub udzielenia przez Subskrybenta niewiarygodnych wyjaśnień, Usługodawca może zaprzestać świadczenia usług określonych w Regulaminie, o czym Subskrybent zostanie poinformowany.

5.6.Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego zawiadomienia Subskrybenta, w następujących przypadkach:

5.6.1. cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Subskrybenta dla celów określonych w Regulaminie;

5.6.2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Subskrybenta nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów reprezentowania Subskrybenta i złożenia oświadczeń określonych w Regulaminie i Formularzach;

5.6.3. w przypadku udostępnienia przez Subskrybenta nieprawdziwych danych osobowych;

5.6.4. w przypadku rezygnacji przez Subskrybenta z usług określonych w Regulaminie.

§6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Subskrybent może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie na następujący adres email: [email protected].

6.2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 (trzydzieści) dni od jej otrzymania.

6.3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca może wezwać Subskrybenta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

6.4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Subskrybenta w Formularzu.

§7. ZMIANY REGULAMINU

7.1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia w Serwisie Internetowym.

7.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Usługodawca poinformuje Subskrybenta przez umieszczenie w Serwisie Internetowym wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. O zmianie Regulaminu Subskrybenci zostaną dodatkowo powiadomieni przez przesłanie za pośrednictwem Newsletteru informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Powiadomienie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

7.3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Subskrybenta, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Newsletteru.

7.4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie Internetowym w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Subskrybent.